Het HvJEU zegt dat de contracten die de levering van Repsol afdwingen kunnen worden geannuleerd

De rechter van een land kan de contracten die de exclusieve levering van Repsol in de tankstations afdwingen annuleren als hij van mening is dat deze de concurrentie beperken, volgens een nieuwe zin vandaag gepubliceerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU).

Brussel, 23 november (EFE). -De gerechtigheid van een land kan de contracten die leiden tot de exclusieve levering van Repsol in de benzinestations annuleren als hij van mening is dat deze de concurrentie beperken, volgens een nieuwe uitspraak vandaag gepubliceerd door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU).

De Luxemburgse rechtbank oordeelde in dit verband naar aanleiding van een Spaanse zaak Sommige personen die een huurovereenkomst hebben gesloten met een petrochemisch bedrijf voor een boerderij en een servicestation in ruil voor een maandelijkse huur.

Daarin werd het bedrijf gedwongen naar het benzinestation om exclusief van Repsol te worden tijdens de vijfentwintig jaar dat het contract duurde.

Jaren later creëerden individuen het bedrijf Gasorba, dat de dezelfde leveringsverplichtingen.

Parallel hieraan opende de Europese Commissie (EG) een mededingingsprocedure tegen de Spaanse multinational en, na een eerste analyse, beschouwd als "twijfelachtig" de verenigbaarheid met EU-wetgeving van langlopende exclusieve distributieovereenkomsten.

Als reactie hierop stelde Repsol aan de EG-toezeggingen voor om in te schrijven op exclusiviteitsovereenkomsten op lange termijn of om tankstations te kopen die niet door het bedrijf zijn geleverd voor een bepaalde periode.

Brussel aanvaardde deze verbintenissen en de verbindend verklaard.

Na deze beschikking, particulieren en Gasorba een aanklacht ingediend tegen Repsol in het roepen verklaren de lease nietig is wegens strijdigheid de regels van de Europese Unie (EU) en schadevergoeding.

De rechtbank verwierp de vorderingen en de zaak bereikte de Supreme Court, die nu het HvJEU vraagt indien een nationale rechter de nietigheid van de leveringsovereenkomst volgens de regels van het Gemeenschapsrecht kan verklaren, wanneer de Commissie eerder een reeks heeft aanvaard van toezeggingen over diezelfde overeenkomst.

In zijn arrest merkt het Hof van Justitie van de EU op dat een besluit van toezeggingen van de EG over bepaalde overeenkomsten tussen De onderneming heeft er geen bezwaar tegen dat nationale rechtbanken de overeenstemming van dergelijke overeenkomsten met mededingingsregels onderzoeken en deze ongeldig verklaren.

Het HvJ-EU neemt nota van het feit dat de aanvraag is ingediend. van het EU-mededingingsrecht is gebaseerd op een systeem van parallelle bevoegdheden waarbinnen zowel de Commissie als de mededingingsautoriteiten en -organen Nationale rechters kunnen communautaire regels toepassen.

De EU-rechter verklaart dat de compromisbeschikkingen bindend zijn, maar zij certificeren niet dat conformiteit van de praktijk onder voorbehoud van dergelijke zorgen met de regels van EU-wetgeving die concurrentiebeperkend gedrag verbieden.

In feite onderstreept het dat de Commissie zich beperken tot het verrichten van een louter "voorlopige analyse" van de situatie, zonder dat de beslissing wordt genomen dat verbintenissen worden aangegaan over het al dan niet plaatsvinden van de overtreding of dat het het bestaat.

Daarom kan niet worden uitgesloten dat een nationale rechter tot de conclusie komt dat de praktijk die het onderwerp is van de toezeggingsbeslissing onwettig is. EFE

jug / rja / jac

(Meer informatie over de Europese Unie op euroefe.euractiv.es)